Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Přeměny obchodních korporací


Datum: 16. července 2018

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

Do osnov certifikační zkoušky z finančního účetnictví a výkaznictví, kterou jsem skládal dne 14.6.2018, patří mimo jiné také přeměny obchodních korporací.


Fúzi společnosti nebo družstva lze uskutečnit sloučením (jedna nebo více korporací zaniká a její jméno přechází na již existující korporaci) nebo splynutím (zanikají minimálně dvě korporace a jejich jmění přechází na novou nástupnickou korporaci).

Opakem fúze je rozdělení obchodní korporace, které může mít formu rozštěpení (rozdělovaná společnost zaniká a jmění přechází na více nových korporací) nebo odštěpení (část jmění nadále existující korporace přechází na jednu nebo více nových korporací).

Dalšími druhy přeměn jsou převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla.

Obchodní korporace účastnící se přeměny sestavují povinně řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu rozhodnému dni přeměny.

V souvislosti se všemi těmito přeměnami se sestavuje mezitímní účetní závěrka, pokud byl projekt přeměny dokončen minimálně 6 měsíců po posledním rozhodném dni pro sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky.

V souvislosti s přeměnami obchodních korporací je účetní jednotka oprávněna přidávat do účetních knih zápisy i poté, co její účetní závěrka byla schválena.

Odložená daň korporací účastnících se přeměny přechází na nástupnické korporace. To ale neplatí pro změnu právní formy, kdy do zahajující rozvahy přechází všechny položky beze změn.

Při přeměnách obchodních korporací vzniká goodwill nebo oceňovací rozdíl. Jde o kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním majetku a závazků a buď souhrnem individuálně přeceněných složek majetku v případě goodwillu, nebo souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v případě oceňovacího rozdílů. Obojí se snižuje o převzaté dluhy.

Kladný goodwill nebo oceňovací rozdíl se odpisuje do nákladů, záporný do výnosů. Standardní doba odpisování je 60 měsíců u goodwillu a 180 měsíců u oceňovacího rozdílu. Účetní jednotka ale může odpisovat tento majetek kratší dobu, pokud uvede důvod v příloze.

Pokud budete potřebovat poskytnout určité účetní služby v souvislosti s přeměnami obchodních korporací, neváhejte se obrátit na naši účetní firmu.