Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Aktuální změny v IFRS


Datum: 13. června 2018

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

Už jsem dlouho nic nenapsal na blog. Je to způsobeno mimo jiné tím, že jsem se velmi intenzivně připravoval na certifikační zkoušku z finančního účetnictví a výkaznictví, kterou budu skládat zítra. Velký prostor v ní bude věnován IFRS, které se mění v letošním a příštím roce.


S účinností od 1.1.2018 byly standardy IAS 11 Smlouvy o zhotovení a IAS 18 Výnosy sloučeny do jednoho standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Tato změna odstraňuje nekonzistenci mezi zmíněnými dvěma standardy.

Výnosy se vykazují na základě následujících pěti stupňů: identifikace smlouvy se zákazníky, identifikace povinnosti plnit dle smlouvy se zákazníkem, určení transakční ceny, alokace transakční ceny na jednotlivé povinnosti dodat a uznání výnosů ve výši alokované části transakční ceny při splnění dané povinnosti dodavatele.

Smlouva se zákazníkem existuje, jestliže strany schválily smlouvu a jsou připraveny plnit své závazky, jednotka je schopna identifikovat práva stran k předmětu dodání, jednotka je schopna identifikovat platební podmínky, smlouva má komerční charakter a je pravděpodobné, že povinnosti obou stran budou splněny. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, výnosy nelze uznat.

U nákladů na smlouvu je třeba stanovit, zda náklady souvisí se získáním smlouvy nebo jejím splněním. Náklady na splnění smlouvy často regulují jiné standardy, například IAS 2 Zásoby, IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení nebo IAS 38 Nehmotná aktiva.

Od příštího roku se poměrně výrazně mění regulace leasingů podle IFRS. Standard IAS 17 bude nahrazen standardem IFRS 16.

Hlavní změna bude spočívat v tom, že i majetek pořízený na operativní leasing se bude vykazovat v rozvaze. Zatím se v rozvaze vykazuje pouze majetek pořízený na finanční leasing. Právo k užívání a leasingový závazek lze vykázat také v příloze.

Účetní jednotka nemusí vykazovat krátkodobé leasingy (do 12 měsíců) a leasingy s nízkou hodnotou (do 5000 USD).

Držte mi prosím palce u zítřejší zkoušky.