Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Odložená daň


Datum: 26. srpna 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
V českém systému certifikace účetních mi zbývá poslední zkouška, konkrétně z finančního účetnictví a výkaznictví. Jde podle mého názoru o nejsložitější certifikační zkoušku, protože zahrnuje spoustu dovedností, které jsem dosud ve své účetní firmě nepotřeboval, neboť se zpravidla týkají spíše relativně velkých organizací. Například výkaz cash flow, IFRS nebo právě odloženou daň. Tento příspěvek na blog tedy pojmu jako určitou formu přípravy na tento test.


Účetní jednotka je povinna účtovat o odložené dani, jestliže podléhá povinnému auditu nebo tvoří konsolidační celek.

O odložené dani se účtuje ve výkazu zisku a ztráty. Tento účet má číslo 592. Odloženou daň je třeba promítnout také do rozvahy jako odloženou daňovou pohledávku nebo odložený daňový závazek. Číslo účtu je 481 a jde o kladný nebo záporný rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou určitého účtu vynásobený sazbou daně z příjmů.

.Odložená daňová pohledávka vzniká například tehdy, když je účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku nižší než daňová zůstatková cena. To znamená, že poplatník si mohl odečíst od daňového základu v určitém účetním období nižší odpisy, než které odpovídaly účetním odpisům, ale o to vyšší daňové odpisy bude moci uplatnit v následujících obdobích.

Jestliže je situace opačná, jde o odložený daňový závazek/dluh.

Odložená daňová pohledávka vzniká také v situaci, kdy poplatník je povinen zaúčtovat účetní rezervu, která v daném období není daňově účinná, ale náklady vzniklé v následujících obdobích, na které je rezerva tvořena, daňově účinné budou. Typickým příkladem je rezerva na záruční opravy.

Odložený daňový závazek vzniká například v souvislosti s nákupy cenných papírů. Rozdílu mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou cenného papíru se říká fond z přecenění. Vynásobením fondu z přecenění sazbou daně z příjmů vzniká zmíněný odložený daňový závazek.

S povinností vykazovat odloženou daň jsem se zatím ve své praxi nesetkal, ale i tak si myslím, že je důležité její principy znát. Jednou se totiž mohu dostat do situace, kdy se na některého z mých klientů například bude vztahovat povinný audit.