Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Právní úprava společností regulovaných novým občanským zákoníkem


Datum: 10. srpna 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
Rekodifikace soukromého práva účinná od roku 2014 přinesla jednu změnu, která může být zejména pro neprávníky velmi matoucí. Pojem sdružení bez právní subjektivity byl nahrazen pojmem společnost, což se může plést s obchodní společností regulovanou zákonem o obchodních korporacích.


Společnosti jsou regulované paragrafy 2716-2746 nového občanského zákoníku. Jde o závazek dvou a více lidí sdružit se za určitým společným cílem. Zpravidla jde o podnikání, ale společnost lze založit i za neziskovým účelem, kterým může být například společné cestování.

Sdružení majetku vyžadují jeho písemný soupis. Bez něj ale může společnost vzniknout i na základě ústní dohody.

Všichni společníci jsou spoluvlastníky peněžních prostředků a do společnosti vložených zuživatelných a druhově určených věcí a smí bezplatně požívat individuálně určené věci. To ale neplatí pro společníka, který se zavázal přispět pouze svojí činností.

Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků společnosti konkurovat. Jiný společník má právo domáhat se uložení povinnosti zdržet se tohoto jednání a vydání případného majetkového prospěchu na společný účet, případně náhrady škody.

Společnost pověří jednoho ze společníků nebo někoho mimo společnost, aby spravoval společné záležitosti. Správce společnosti je odpovědný mimo jiné za vedení účetnictví nebo daňové evidence společnosti a přerozdělení hospodářského výsledku společníkům podle jejich podílů.

Všichni společníci jsou odpovědní za společné dluhy společně a nerozdílně.

Společník má právo ze společnosti vystoupit, nesmí tímto jednáním však poškodit ostatní společníky. Může být také ze společnosti vyloučen, jestliže závažně poruší své povinnosti vůči společnosti nebo se dostane do insolvence. V takovém případě má nárok na vyrovnání pohledávek a povinnost uhradit závazky vůči společnosti. Stejná práva má dědic společníka, ačkoli se nestává společníkem.

Společnost zaniká dohodou společníků, splněním podmínek ujednaných ve společenské smlouvě, uplynutím doby trvání společnosti, dosažením účelu společnosti nebo v případě, že účel se ukáže jako nemožný.

 Společnost také zaniká, jestliže má pouze dva společníky a jeden z nich zemře, aniž by se společníkem stal jeho dědic. Samozřejmě i tehdy, když má více společníků a všichni kromě jednoho zemřou krátce po sobě.

V případě zániku společnosti je správce povinen podat společníkům vyúčtování do dvou měsíců od zániku. Společníci dostanou zpět věci, které jsou jejich vlastnictvím, a společně nabytý majetek se vypořádá podle právní úpravy spoluvlastnictví.