Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Zdanění ostatních bezúplatných příjmů


Datum: 26. dubna 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha   
V minulém příspěvku jsem popisoval, jak se postupuje u zdanění přijatých darů. Dnes se zaměřím na další bezúplatné příjmy, tedy na dědictví, odkaz a majetkový prospěch.


   Dědictví a odkaz již nepodléhají dani dědické, která byla ke konci roku 2013 zrušena. V současné době jsou předmětem daně z příjmů, ale od této daně jsou vždy a za všech okolností osvobozeny.

   Oblíbeným tématem certifikačních zkoušek z účetnictví je oceňování dlouhodobého hmotného majetku nabytého bezúplatně. Oceňuje se reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Jestliže je majetek nabyt darováním, neodepisuje se, ale v případě dědictví nebo odkazu to neplatí.

   Majetkový prospěch ve formě bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy je osvobozen od kohokoli do 100 tisíc Kč za zdaňovací období. Bez omezení je osvobozen od blízkých fyzických osob za stejných podmínek jako v případě darování. U právnických osob je tento majetkový prospěch vždy osvobozen do 100 tisíc Kč za zdaňovací období.

   Toto omezení platí od roku 2015, zatímco v prvním roce rekodifikace (2014) byly tyto majetkové prospěchy osvobozeny od daně z příjmů bez omezení.

   Obecně platí, že majetkový prospěch vzniká, jestliže se majetek přijetím tohoto prospěchu zvýší nebo nesníží.

   Majetkový prospěch tedy vzniká také v případě úhrady závazku někým jiným za poplatníka, převzetím dluhu za poplatníka nebo prominutím dluhu poplatníkovi.

   Podle judikátu Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Afs 106/2004-57 ale nevznikal v daném období majetkový prospěch uzavřením bezúročné smlouvy o půjčce, neboť úrok nebyl povinnou náležitostí smlouvy o půjčce. Tato výhoda poplatníka tedy nepodléhala dani darovací.

   Přijetí bezúplatného příjmu tedy z daňového hlediska není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.