Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Daňová úprava přijatých darů


Datum: 19. dubna 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha   
Do konce roku 2013 byly přijaté dary regulovány zákonem o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a přijaté dary se převedly pod zákon o daních z příjmů.


   Začneme dary, které jsou od daně osvobozeny. Z darů přijatých v souvislosti s výdělečnou činností je osvobozen pouze reklamní předmět do hodnoty 500 Kč bez DPH přijatý od obchodního partnera. Jinak se zdaňuje jako příjem ze závislé nebo samostatné činnosti.

   Dary přijatými v souvislosti s podnikatelskou činností se zabýval judikát Nejvyššího správního soudu č.j. 2 Afs 23/2008-66. Soud rozhodoval, zda se daný dar zdaňuje daní z příjmů nebo daní darovací, neboť šlo o zdaňovací období roku 2002, kdy ještě daň darovací existovala.

   V daném případu šlo o to, že rodiče darovali poplatníkovi podíl na nemovitosti. Za normálních okolností tato transakce podléhala dani darovací, ale pokud by souvisela s podnikatelskou činností poplatníka (konkrétně zemědělské podnikání), podléhala by dani z příjmů.

   Hlavním důvodem, proč NSS zamítl kasační stížnost Finančního ředitelství v Plzni a potvrdil zdanění daru daní darovací, je ten, že mezi podnikatelskou činností poplatníka a jeho podnikatelskou činností neexistoval úzký vztah.

   Ostatní dary se zdaňují podle § 10 zákona o daních z příjmů, tedy jako ostatní příjmy. Z těchto darů jsou od daně osvobozeny dary od předků, potomků, sourozenců a některých příbuzných v linii vedlejší, případně od osoby, se kterou žil poplatník minimálně rok před přijetím daru ve společné domácnosti.

   Jestliže poplatník obdrží dar od někoho jiného, je tento bezúplatný příjem osvobozen tehdy, když v daném roce úhrn darů nepřesahuje 15 tisíc Kč. Takové dary se považují za příležitostné.

   Připomínám, že pokud osvobozený příjem přesáhne 5 milionů Kč, je poplatník povinen jej oznámit finančnímu úřadu. A týká se to i daru nemovité věci, i když je zapsána ve veřejném seznamu, neboť osvobození od této povinnosti se týká pouze prodeje nemovité věci.

   Jestliže dar přijme právnická osoba, musí jej ve většině případů zdanit. Výjimku tvoří zejména dary na obecně prospěšné účely veřejně prospěšných poplatníků.

   Dary ale nejsou jedinými bezúplatnými příjmy. Poplatník může obdržet také příjem z dědictví, odkazu nebo majetkového prospěchu. Tomu se budu věnovat v některém z dalších příspěvků.