Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Právní úprava společenství vlastníků jednotek a bytových družstev


Datum: 21. března 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha

Ačkoli naše účetní firma zpracovává účetnictví zejména podnikatelským subjektům, mám určité zkušenosti i s účetnictvím společenství vlastníků jednotek (SVJ). Na jedné ze svých brigád v účetní firmě jsem s účetnictvím jednoho SVJ vypomáhal. Také jsem se zúčastnil v roce 2015 výběrového řízení na pozici externího účetního SVJ a bytových družstev, což mě motivovalo k účasti na semináři na toto téma, který uspořádala Ing. Simona Kropáčková.


Společenství vlastníků jsou regulována paragrafy 1194-1216 nového občanského zákoníku účinného ode dne 1.1.2014.

   § 1194 odstavec 1 definuje SVJ jako právnickou osobu založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Zakazuje také SVJ jakoukoli podnikatelskou činnost.

   Podle odstavce 2 téhož paragrafu je členství v SVJ neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Členové ručí za dluhy SVJ podle svého podílu na společných částech.

   Více SVJ se může podle § 1197 sdružovat za určitým účelem, ale smí se přitom platně zavázat pouze k platbě členského vkladu nebo členských příspěvků.

   SVJ se podle § 1198 odstavce 1 povinně zakládá, jestliže je v určitém domě minimálně 5 jednotek, z nichž alespoň 3 mají 3 různé vlastníky. § 1199 umožňuje založit SVJ i tehdy, když je v domě méně jednotek, jestliže s tím všichni vlastníci souhlasí.

   § 1200 odstavec 1 stanovuje, že společenství je založeno schválením stanov. Vyžaduje se souhlas se stanovami ze strany všech vlastníků. To neplatí, pokud společenství bylo založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě. Stejná pravidla určují podle odstavce 3 téhož paragrafu, za jakých okolností musí mít stanovy formu veřejné listiny.

   Název musí podle odstavce 2 téhož paragrafu obsahovat slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který SVJ vzniklo. Sídlo musí být v tomto domě. Dalšími povinnými náležitostmi stanov jsou členská práva a povinnosti, určení orgánů SVJ a prvních členů statutárního orgánu a pravidla pro správu objektu a jeho ekonomický provoz.

   § 1205 určuje orgány SVJ. Nejvyšším orgánem je shromáždění tvořené všemi orgány jednotek, statutárním orgánem je výbor.

   SVJ se podle § 1215 zruší tehdy, když dojde k zániku vlastnického práva ke všem jednotkám v domě. Podle § 1216 se zrušuje bez likvidace.

   Pokud jde o bytová družstva, tak pro ty platí v mnoha směrech podobná pravidla jako například o družstvech založených za účelem podnikání. Zapisují se tedy do obchodního rejstříku a podle § 727 zákona o obchodních korporacích odstavce 3 smí provozovat i určitou doplňkovou činnost. Pokud ale vytvoří zisk, musí jej podle § 750 použít na uspokojování bytových potřeb členů nebo rozvoj bytového družstva.

   Bytové družstvo funguje tak, že byty v určitém bytovém domě jsou v jeho vlastnictví a pronajímá je pouze členům družstva, kteří jsou povinni kromě nájmu uhradit také členský vklad.

   Pravidla upravující podmínky nájmu družstevního bytu musí být zahrnuta do stanov nad rámec obecných náležitostí stanov družstva.

   Členství v bytovém družstvu zaniká podle § 734 hrubým porušením povinnosti nájemce vyplývající z nájmu nebo jeho odsouzením za úmyslný trestný čin na družstvu, jiném nájemci družstva nebo majetku nacházejícím se v domě družstva.

   Bytové družstvo smí podle § 735 zakázat nebo omezit členství právnické osoby.

   Bytové družstvo si může podle § 753-754 zřídit samosprávu, která domy družstva spravuje. Stanovy v takovém případě musí určit okruh působnosti samosprávy, podrobnější pravidla její činnosti a případnou možnost členů samospráv jmenovat orgány bytového družstva.

   Nejvyšším orgánem bytového družstva je podle § 755 členská schůze, každý člen má 1 hlas.

   Bytové družstvo se podle paragrafů 756 a 757 zrušuje s likvidací. Podíl na likvidačním zůstatku odpovídá členskému vkladu a případný zbytek se rozdělí mezi členy rovným dílem.

   V některém z příštích příspěvků rozeberu účetnictví SVJ a bytových družstev.