Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Rozdíl mezi daňovou evidencí a jednoduchým účetnictvím


Datum: 13. března 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
Dne 1.1.2016 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o účetnictví. Jednou z velmi významných změn je obnovení jednoduché účetnictví.


Daňovou evidenci mohou vést fyzické osoby, kterým zvláštní právní předpis nenařizuje vést podvojné účetnictví, ale neuplatňují výdaje procentem z příjmů. Jednoduché účetnictví mohou vést některé neziskové organizace, konkrétně spolek, odborová organizace, organizace zaměstnavatelů, církev, náboženská společnost nebo honební společenstvo.

   Spolek může být také pobočný, odborová organizace a organizace zaměstnavatelů může být pobočná a/nebo mezinárodní.

   Podmínkou pro možnost vést jednoduché účetnictví jsou roční příjmy a hodnota majetku do 3 milionů Kč. Organizace také nesmí být plátcem DPH.

   Daňová evidence vůbec není regulována zákonem o účetnictví, ale zákonem o daních z příjmů. Jejím jediným účelem je stanovení daně. Fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci nesestavují účetní závěrku.

   V jednoduchém účetnictví se naproti tomu účetní závěrka sestavuje, i když má jiný formát než v případě podvojného účetnictví. Organizace musí sestavit Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz o příjmech a výdajích do 6 měsíců od rozvahového dne.

   Společným aspektem jednoduchého účetnictví a daňové evidence jsou účetní knihy. V obou případech se vede peněžní deník, kniha pohledávek, kniha závazků a pomocné knihy o ostatních složkách majetku (zde se eviduje například dlouhodobý majetek, zásoby nebo ceniny).

   Příjmy a výdaje se v jednoduchém účetnictví člení na hlavní a hospodářskou činnost. Hlavní činnost je účel, pro který byla organizace založena. Hospodářská činnost slouží k podpoře hlavní činnosti.

   Naše účetní firma se zaměřuje především na OSVČ a obchodní korporace, ale ráda pomůže s účetnictvím i neziskovým organizacím. Jednoduché účetnictví jí nebude dělat vůbec žádný problém.