Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Povinnost oznamovat příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob


Datum: 6. března 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha   
Od roku 2015 mají poplatníci daně z příjmů fyzických osob povinnost oznamovat správci daně příjem, který je od této daně osvobozen, jestliže přesáhne 5 milionů Kč.


Osvobozené příjmy jsou uvedeny v paragrafech 4, 4a, 6 a 10 zákona o dani z příjmů. Za splnění podmínek stanovených tímto zákonem je od ní osvobozen například příjem z prodeje movité věci, proplacení odborného rozvoje zaměstnance, příjem z dědictví nebo dar od blízkého příbuzného.

   Termínem pro splnění výše uvedené povinnosti je den, ve kterém má poplatník podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Nemusí používat žádný formulář, stačí dokument v textovém editoru. Mezi povinné náležitosti patří výše příjmů, okolnosti nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl.

   Povinnost se nevztahuje na příjem, který může správce daně zjistit z veřejného registru, do kterého má dálkový přístup. To se týká zejména nemovitých věcí. Povinnost se také vztahuje pouze na jednotlivý příjem, nikoli na součet nižších příjmů. Na druhou stranu se rozhodný příjem nesnižuje například o dluhy zůstavitele.

     Pokud poplatník tuto povinnost nesplní, zaplatí 0,1% z osvobozeného příjmu, jestliže splní povinnost se zpožděním bez výzvy, 10% z osvobozeného příjmu, jestliže splní lhůtu stanovenou ve výzvě ke splnění povinnosti, a 15% z osvobozeného příjmu, jestliže nesplní tuto lhůtu. Tyto pokuty se udělují automaticky.

   Pokutu lze částečně nebo úplně prominout na základě žádosti, která podléhá správnímu poplatku 1000 Kč. K nesplnění povinnosti ale poplatník musí mít velmi vážný důvod, jinak pokutu správce daně nepromine.

   S touto povinností hluboce nesouhlasím ze dvou důvodů: Zaprvé si nemyslím, že stát potřebuje mít přehled o osvobozených příjmech. A zadruhé podobně jako u kontrolního hlášení nesouhlasím s tím, aby stát vydělával na tom, že daňový poplatník zapomene nebo nestihne splnit svoji povinnost, o které navíc často vůbec neví.