Účto Voršilka

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1
• • •
t: 776 053 934
e: info@ucto-vorsilka.czEkonomický systém
POHODA


(c) 2014
Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

Kategorizace účetních jednotek od roku 2016


Datum: 6. února 2017

Autor: Bc. Jiří Voršilka, Praha
V roce 2016 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o účetnictví, která ulevila od administrativní zátěže menším organizacím, jež v České republice naprosto převažují, ale naproti tomu stanovila určité nové povinnosti těm větším. V certifikačních zkouškách z účetnictví se nově objevuje mimo jiné i problematika kategorizace účetních jednotek.


   Hraniční hodnoty jednotlivých kategorií jsou vidět v následující tabulce:

 

Kategorie účetní jednotky

Aktiva netto (v milionech Kč)

Čistý obrat (v milionech Kč)

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců

Mikro

9

18

10

Malá

100

200

50

Střední

500

1000

250

 

   Účetní jednotka musí převýšit minimálně dvě hodnoty z výše uvedených tří, aby se dostala do vyšší kategorie. Účetní jednotka, která převyšuje dvě hraniční hodnoty střední účetní jednotky, je velkou účetní jednotkou.

   Velká účetní jednotka je také vždy a za všech okolností vybraná účetní jednotka (organizace hospodařící s daněmi, například příspěvková organizace, organizační složka státu, územní samosprávný celek) a subjekt veřejného zájmu (například banka, pojišťovna, zdravotní pojišťovna, penzijní společnost).

   Pro konsolidační skupiny platí stejná kritéria jako pro účetní jednotky s tím rozdílem, že neexistuje mikro konsolidační skupina.

   Povinnému auditu podléhají všechny střední a velké účetní jednotky. Z malých účetních jednotek jsou to takové, které překročily minimálně dvě z následujících kritérií: aktiva netto 40 milionů, čistý obrat 80 milionů a průměrný počet zaměstnanců 50 (akciová společnost a svěřenský fond podléhá povinnému auditu i tehdy, když splní jedno z těchto kritérií).

   Mikro a malá účetní jednotka, nepodléhá-li povinnému auditu, smí zveřejňovat rozvahu ve zkráceném rozsahu. Pokud jde o výkaz zisku a ztráty, tak ten zveřejňuje v plném rozsahu každá obchodní společnost.

   Pokud mikro a malá účetní jednotka nepodléhá povinnému auditu, zveřejňuje v příloze k účetní závěrce pouze základní informace. Pokud povinnému auditu podléhá, zveřejňuje například povahu a účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze.

   Střední a velké účetní jednotky musí v příloze uvádět také například informace o účetní jednotce, ve které je daná účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením. Nebo počet a jmenovitou či účetní hodnotu akcií vydaných během účetního období, a to za každý druh akcií zvlášť. Stejná povinnost platí pro podíly.

   Velké účetní jednotky zveřejňují v příloze také rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činnosti a podle zeměpisných trhů a odměny auditorovi za povinný audit roční účetní závěrky a ostatní relevantní služby.

   Střední a velké účetní jednotky jsou na rozdíl od mikro a malých účetních jednotek povinny zveřejňovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Banky, pojišťovny, zajišťovny a penzijní společnosti ale výkaz o peněžních tocích nezveřejňují.

   Vybrané účetní jednotky musí přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu zveřejnit tehdy, když dosáhnou aktiv celkem 40 milionů a čistého obratu 80 milionů.

   Účetní jednotky, které nepodléhají povinnému auditu, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, ale musí jej stejně sestavit pro daňové účely.